Видавнича діяльність Полтавського краєзнавчого музею

Видавнича діяльність музею. Вона відзначається багатоплановістю й різноманіттям, з кожним роком удосконалюючись у змісті й формі.

В цілому ж видання музею можна розділити так:

 1. Звіти про діяльність музею.
 2. Періодичні наукові видання.
 3. Монографії.
 4. Путівники.
 5. Каталоги та проспекти виставок.
 6. Методичні та інформаційні видання.
 7. Бібліографічні покажчики.

Історія публікаторської діяльності Полтавського краєзнавчого музею нараховує кілька десятиліть. Власне, розпочалася вона з виникненням самого закладу. Перші видання музею — це щорічні звіти про його роботу. Найдавніший датується 1892 р. Окремі роботи наукових працівників досить часто з’являлися у світ у позамузейних виданнях.

Важливим етапом у житті музею стало святкування його 35-річчя. Саме в цей час колективом науковців було підготовлено і видано (1927-1928 рр.) двотомник, у якому опубліковано результати багаторічних наукових досліджень. Для цього видання вперше в історії закладу Я. Риженком було підготовлено короткий огляд його історії, подана хроніка музейного життя тодішньої Полтавщини.

На жаль, після видання згаданого двотомника видавнича діяльність була фактично припинена аж до 1961 р., якщо не брати до уваги путівника по революційному відділу «Революція 1905 року на Полтавщині» (Полтава, 1939) та чотирьох путівників по виставках, підготовлених Я. Риженком у 1928-1930 рр. У 1961 р. побачило світ перше видання довідника-путівника «Полтавщина» (Харків, 1961), підготовленого колективом музейних працівників у складі О. П. Котлик, Н. П. Малюченко, Є. Я. Мовчан, С. П. Устименко, А. А. Фуремс, В. Т. Шевченко. З цього часу розпочалося видання путівників. Загалом до 1977 р. було підготовлено й видрукувано шість путівників (1967, 1969, 1970, 1971, 1975, 1976) та одна книга для туристів (1974). З 1977 р. виходить у світ кілька каталогів музейних колекцій і проспектів виставок. Першою ластівкою став «Каталог обласної виставки творів самодіяльних художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва Полтавщини» (Полтава, 1977).

Активний період видавничої діяльності музею розпочинається 1987 р., коли було підготовлено й проведено обласну науково-практичну конференцію, присвячену 100-річчю М. Я. Рудинського; матеріали її побачили світ. Наступного 1988 р. музей підготував і провів Перший обласний науково-практичний семінар «Охрана и исследование памятников археологии Полтавщины», матеріали видрукувані окремою книгою (Полтава, 1988). 1989 р. проведено другий семінар під цією назвою, 1990 р, — третій. Матеріали їх також було видано відповідно в 1989 та 1999 рр. Одночасно розпочинається підготовка й видання наукових збірників археологічної тематики «Археологические исследования на Полтавщине» (Полтава, 1990), «Пам’ятки археології Полтавщини» (Полтава, 1991). Підготовлено і видрукувано каталоги археологічних пам’яток м. Полтава, смт Машівка та Карлівка (авт. Супруненко О. Б., Кулатова І. М. Полтава, 1988, 1990). Святкування столітнього ювілею музею сприяло ще більшому розгортанню його видавничої діяльності. Розпочинається публікація архівного матеріалу з історії закладу: 1991 р. побачили світ спогади одного з перших директорів музею В. Ф. Ніколаєва «Из истории Полтавского краеведческого музея» (Полтава, 1991), а невдовзі — збірки «Федір Камінський: Наукова та епістолярна спадщина» (Полтава, 1992), «Документи з історії Центрального Пролетарського музею Полтавщини (Полтава, 1993). Видрукувано також ряд збірників, у яких відображені результати наукової роботи колективу закладу: «Полтавський краєзнавчий: Сторінки історії та колекції» (Полтава, 1991), «100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: Матеріали ювілейної наукової конференції» (Ч. 1-3. Полтава, 1991). Того ж таки, ювілейного 1991 і наступного 1992 р. побачили світ бібліографічні покажчики «Труды Полтавской ученой архивной комиссии», «Видання Полтавського краєзнавчого музею за 100 років» (Полтава, 1991) та «Орест Левицький» (Полтава. 1992). У 1992 р. започатковано видання археологічного збірника (побачили світ вип. 1-2. Полтава, 1992).

Здобуття Україною державної незалежності сприяло появі у світ праць представників української діаспори. У 1992 р. музеєм видано працю відомого педагога, полтавця за походженням, Григорія Ващенка «Виховний ідеал» (Полтава, 1992), 1994-го спогади Д. Солов’я «Розгром Полтави», а 1995 р. разом з Інститутом української археографії перевидано в Україні працю відомого історика Т. Мацьківа «Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах» (Київ — і Полтава, 1995).

Нові реалії політичного життя, сплеск національної самосвідомості українського народу сприяли появі ряду досліджень так званих «білих плям» української історії. У 1995 р. підготовлено й проведено наукову конференцію «Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917 — 1920 рр.)». Результатом цього заходу стало видання його матеріалів (Полтава, 1995).

Поступово налагоджується співпраця з науковцями Полтавщини. Музей видає або бере участь у виданні нових досліджень полтавських істориків. 1994 р. побачила світ монографія О. Нестулі «Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні» (Полтава, 1994), а наступного 1995 р. — книга К. Гладиша й Ю. Цирульника «Полтава. Памятники еврейской культуры» (Полтава, 1995).

На жаль, через економічну кризу в країні та в зв’язку з цим скрутне фінансове становище музею, видавнича діяльність була тимчасово призупинена. Однак це не значить, що наукові дослідження працівників музею не доходили до широкої аудиторії. Досить часто їх результати публікувалися на сторінках позамузейних видань, у т. ч. і столичних: «Археологічний літопис Лівобережної України» (Полтава; виходить із 1997 р.), «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (Київ; виходить із 1992 р.), «Полтавські єпархіальні відомості» (Полтава; виходить із 1993 р.), «Полтавська Петлюріана» (Полтава; виходить із 1993 р.) та ін.

Відновлюється видавнича діяльність 1998 р. виданням брошури «Рекомендації по заповненню уніфікованого паспорта на експонати групи «Книги — брошури», підготовленої М. Горбенком (Полтава, 1998). Наступного, 1999 р., видано збірник статей і матеріалів наукової конференції «Проблеми та шляхи розвитку народного мистецтва Полтавщини» (Полтава, 1999). 2000 р. розпочався з видання матеріалів наукових читань «2000-ліття християнства — славна віха в історії людства» (Полтава, 2000) і науково-практичної конференції «Подвигу народному жити у віках» (Полтава, 2000). Цього ж року видрукувано монографію І. М.  Гавриленка «Зимівниківська археологічна культура» (Полтава, 2000).

У 2001 р. у співробітництві з Інститутом історії України було підготовлено і видано збірку наукових статей «Історія України: маловідомі імена, події, факти» (Київ, 2001), до якої увійшли наукові роботи працівників музею, істориків Полтавщини та інших регіонів України.

2002 р. побачила світ книга статей «Титульний етнос: здобутки, втрати» (Полтава — Опішне, 2002). Власне, це була публікація матеріалів однойменної наукової конференції, проведеної 2000 р. Цього ж року розпочинається підготовка до проведення в 2003 р. міжнародної наукової конференції «Гінцівська стоянка та проблеми кам’яного віку України». В рамках проекту, спільно з Центром охорони і досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації та Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка, видрукувано брошуру І. М. Гавриленка «В’язівоцька мезолітична стоянка: Первісне населення України» (Полтава, 2002), У зв’язку зі святкуванням 140-річчя від дня народження В. І. Вернадського було підготовлено й видано тематичний каталог «Фонд В. І. Вернадського в Полтавському краєзнавчому музеї» (укладач С. А. Кигим. Полтава, 1992). Цього ж 2002 р. побачив світ іще один збірник — матеріали наукової конференції «До 70-річчя голодомору в Україні. 1932 — 1933 роки» (Полтава, 2002).

Наступний 2003 р. ознаменувався передачею в Україну ряду робіт відомого українського художника й архітектора В. Г. Кричевського. У рамках святкування 130-річчя від дня народження та вшанування 50-х роковин із дня смерті митця було підготовлено і видрукувано каталог виставки «Мистецька родина Кричевських», до якого увійшли роботи представників відомої родини, твори котрих зберігаються в музеї (укладач Г. І. Галян. Полтава, 2003). Цього ж року побачили світ «Методичні рекомендації із заповнення уніфікованого паспорта на групу «Писанки» (автор-укладач Г. І. Галян. Полтава, 2003).

Необхідно також відмітити, що за останні роки було видано також ряд буклетів, присвячених тим чи іншим подіям: виставкам, політичним і науковим заходам. Це — «Полтавщина: Сторінки історії» (Полтава, 1999), «Етнографічна експозиція «Народний побут, народне мистецтво» (Полтава, 2000), «Українська православна церква: Третє відродження» (Полтава, 2000), «До державності крізь століття» (Полтава, 2001), «Дивоцвіти Полтавського краю» (Полтава, 2001), «Полтавський краєзнавчий музей» (Полтава, 2002), «Полтавська губернія в XIX — на поч. XX ст. Полтава — губернський центр», «Полтавський краєзнавчий музей» (Полтава, 2009).

У 2003 р. виходить у світ наукове видання «Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей 2001 — 2003 рр.».

До збірника увійшли матеріали з проблем вивчення регіональної історії Полтавщини, охорони історико-культурної спадщини, широко представлено також дослідження з питань музеєзнавства.

Збірник отримав схвальну оцінку в наукових колах України і став періодичним виданням — щорічником, що об’єднав творчу наукову спільноту, краєзнавців.

У 2005 р. започатковано серію музейних видань «Вони визволяли Батьківщину».

Вийшло в світ два випуски: П. А. Денисенко «Пам’ять серця» (бачене й пережите) — записки учасника війни 1943 — 1946 рр. (Полтава: Дивосвіт, 2005).

Пропоновані увазі читача спогади розповідають про бачення війни очима її безпосереднього учасника — рядового солдата. Це не переможна реляція, не звіт про бої, а власне бачення щоденного військового буття.

Таким чином, музей започаткував нові методи ознайомлення з фондовими експонатами — шляхом друкованих видань.

Вищезазначену серію продовжило наукове видання «Трикутники долі» (листи з фронту Сергія Володимировича Дейліди).

До 115-річчя Полтавського краєзнавчого музею засновано серію «Наукова спадщина Полтавщини».

У 2006 р. виходять два випуски: Вадим Щербаківський «Українське мистецтво», Полтава: Дивосвіт.

Творча доля Вадима Щербаківського дуже тісно пов’язана з Полтавським краєзнавчим музеєм. Тут він працював. Його особисті колекції лягли в основу зібрання музею. Продовжуючи кращі наукові традиції, музей провів значну дослідницьку, пошукову роботу.

Віднайдена в київських архівах науковцями музею невідома праця «Архітектура на Україні» (в машинописному варіанті) вийшла вперше в світ. Це був наш маленький внесок в увічнення пам’яті вченого.

У 2007 р. виходить у світ наукове видання «Джерела з історії Полтавського полку. Середина XVII — XVIII ст. Том І: Компути та ревізії Полтавського полку. Компут 1649, Компут 1718. — Полтава: АСМІ, — 400 с.

Серія цих видань продовжена в 2010 р. виходом ІІ тому, що містить Компут Полтавського полку 1721 р. (упорядник, вступна стаття — В. О. Мокляк).

Музей широко практикує і видання каталогів. Серед них — каталог творів майстрів Полтавщини на гоголівську тематику «І оживають у глині» (з фондів Полтавського краєзнавчого музею) — Полтава, «АСМІ», 2008.

Видання присвячене 200 — річчю з дня народження М. В. Гоголя — нашого славетного земляка.

З кожним роком зростає цікавість до пам’яток історії. Про це свідчить і серія музейних видань зі «Зводу пам’яток історії та культури України: Полтавська область». Музей підготував перші ластівки багаторічної роботи з виявлення та наукового дослідження об’єктів культурної спадщини. Вийшли друком однойменні видання по Новосанжарському, Решетилівському, Великобагачанському районах. Спільно з центром охорони та дослідження пам’яток археології управління культури облдержадміністрації було видано «Звід пам’яток (м. Комсомольськ)». І така видавнича серія продовжується, включаючи всю наявну інформацію про об’єкти культурної спадщини краю.

Музей тісно співпрацює у видавничій діяльності з іншими закладами. Особливо тісна співпраця єднає в цій справі з науковцями Полтавської аграрної академії. Серед спільних видань — історико-бібліографічна серія «Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія». Серед видань цієї серії: збірник «В. В. Докучаєв: Полтавщина» — Полтава: «Верстка», 2007.

У 2008 р. вийшла друком книга «Полтавський козацький полк», а видання «Полтавщина козацька» (автор Володимир Мокляк — заступник директора з наукової роботи) здобуло І місце в рейтингу особливо значимих суспільних видань. Науковці музею Світлана Кигим та Олена Халимон стали лауреатами премії ім. Самійла Величка в номінації «Дослідження в галузі історії України: Полтавщина» — за ряд видань з серії «Постаті аграрної науки». Значною подією в історії видавничої діяльності музею став випуск тематичних наукових збірників статей. Серед них наукове видання «Полтавська битва 1709 року». Погляд крізь призму трьох століть. 1709 — 2009 — Полтава: АСМІ, 2009.

Полтавський краєзнавчий музей є обласним науково-методичним центром музейної справи. Тому видання методичної літератури також є однією з форм видавничої роботи закладу. У 2009 р. у видавництві «Дивосвіт» вийшов науковий посібник «Методичні рекомендації щодо створення, організації, обліку музейних предметів і діяльності музеїв недержавної форми власності».

Крім того, музей брав участь у 8-ми спільних видавничих проектах. Серед них і в проектах «Полтавська історична спадщина», «Енциклопедія Полтавщини» та ін.

Підсумком цієї роботи стали значимі видання:

 1. В. Бучневич. «Записки о Полтаве и её памятниках»: Харків, «Сага», 2009.
 2. І. Павловський. «Битва под Полтавой»: Харків, «Сага», 2009.
 3. І. Павловський. «Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители»: Харків, «Сага», 2009.
 4. І. Павловський. «Краткий биографический словарь учёных и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века; первое дополнение к краткому биографическому словарю учёных и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века»: Харків, «Сага», 2009.
 5. Падалка Л. В. «Прошлое Полтавской территории и её заселение»: Харків, «Сага», 2009.
 6. С. Кульжинський, «Описание коллекции народных писанок»: Харків, «Сага», 2010.
 7. Й. Хмелевський. «Гоголь на Родине»: Харків, «Сага», 2009.
 8. В. Павлов, К. Фесик, Т. Супрун, В. Сальніков, «Сім чудес міста Полтави»: Полтава, ФОП Говоров С. В., 2009.

Результатом тісної співпраці з Харківською філією Національного науково-дослідного реставраційного центру України стали не лише відреставровані скарби, а й спільні видання. У межах проекту «Реставрація без кордонів» у світ вийшов чудово оформлений каталог виставок «Відроджені скарби Полтавщини», — виставка творів із фондів Полтавського краєзнавчого музею та Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка (фотостудія «Палітра», 2009).

У лютому 2009 р. за книгу «Вернадський і Полтавщина: факти, документи, бібліографія» творчий колектив науковців музею отримав диплом лауреата премії ім. Володимира Малика.

Лауреатом премії ім. Володимира Малика за глибокі наукові дослідження з історії козацтва у 2010 р. став Володимир Мокляк — заступник директора з наукової роботи.

Традиції видання щорічника музею успішно продовжуються.

Протягом 2010 — 2011 рр. вийшло два збірника наукових статей: Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей: «Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Випуск V»: Полтава, «Полтавський літератор», 2010,та однойменний збірник, випуск VI: Полтава, «Дивосвіт», 2011.

Останній — присвячено 120 — річчю Полтавського краєзнавчого музею — одного з найвідоміших музейних закладів нашої держави.

Збірники наукових статей Полтавського краєзнавчого музею двічі отримали Диплом переможця на Всеукраїнському музейному фестивалі «Музей ІІІ тисячоліття» (м. Дніпропетровськ) 2005 р., 2008 р. — у номінації «Наукові збірники».

Важливо, що вищезазначені видання піднімають проблеми історії краю різних періодів, сторінки, що багато років невиправдано замовчувалися або спотворювалися.

Дослідження козацтва, національно-визвольних змагань, репресій 1920 — 1930 рр. та Голодомору 1932 — 1933 рр., події періоду Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр., відбудови, здобуття Незалежності України, — це далеко не повний перелік наукових тем, утілених у статтях видань музею.

Розвідки, опубліковані у збірниках, стосуються різних проблем історії Полтавщини, в тому числі природничих наук, археології, нової та новітньої історії краю, історії церкви та релігієзнавства, життя і діяльності визначних полтавців, питань музеєзнавства.

Усі вони цікаві для тих, хто не байдужий до історії рідного краю.

З метою надання допомоги багаточисельним шанувальникам народного мистецтва, висвітлення ґенези національної концепції краси та виховання інтересу й любові у молоді до національних традицій (при допомозі благодійного фонду «Дар») музей розпочав видання альбомів оригінальних народних творів, що зберігаються в експозиції та фондах.

Крім відомостей про витоки найбільш поширених народно мистецьких видів, видання цієї серії будуть знайомити з роботами відомих митців Полтавщини протягом тривалої історії. Вийшов з друку альбом «Писанка», серія «Українське народне мистецтво» (Полтава: «Дивосвіт», 2011).

Окремими виданнями невдовзі вийдуть альбоми, що будуть репрезентувати дерево-різьбу, гончарство, ткацтво, вишивання, плетення (лоза, рогіз, солома), вироби з кістки, рогу; малярство.

Перелік видань музею можна продовжувати і продовжувати.

Радує, що за будь-яких умов традиції одного з найстаріших музейних закладів України і, зокрема, його видавничої діяльності живуть і підтримуються державою, обласною владою.

Це вселяє надію, що, навіть в умовах глобалізації, всесвітньої економічної кризи, музеї будуть завжди своєрідними показниками зрілості суспільства, втіленням національних духовних надбань, надією на майбутнє. 1. Баранець П. Історія козацько-старшинського роду Бороховичів \\ Краєзнавство, №2 2013. – К.: «Фоліант». С. 56 – 60.
 2. Власенко І., Пісцова М., Сахно Н. Фундатори етнографічної колекції Полтавського краєзнавчого музею// Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича. – Луцьк, 2013.- С.28-33
 3. В.І. Вернадський та В.Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів / Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В.; за заг.ред. В.М. Самородова. – Полтава: РВВ ПДАА, 2013.
 4. Самородов В., Кигим С., Ольховська Л. Дивні генеалогічні сюрпризи родоводу В.І. Вернадського та В.Г. Короленка // Край. – 2013. – №107(113). – Березень. – С.11-13.
 5. Самородов В., Кигим С. Володимир Вернадський: до слави Полтави причетний // Вечірня Полтава. – 2013. – №11. – 13 березня. – С.1,6.
 6. Самородов В., Кигим С., Ольховська Л. Споріднені долі геніїв // Зоря Полтавщини. – 2013. – 12 березня. – С.5.
 7. Самородов В., Кигим С. Професійне зростання Володимира Вернадського на Полтавщині // Село Полтавське. – 2013. – №10. – 14 березня. – С.13.
 8. Самородов В., Кигим С. Володимир Вернадський: з Полтавою пов’язаний навічно // Нова газета по – полтавськи, 2013. – 7 лютого. – 5 березня. – С.5.
 9. Самородов В.М., Кигим С.Л. Полтавські штрихи біографії Володимира Вернадського // Світ довкілля. Кременчуцький міський екологічний бюлетень. – Березень 2013. – вип. 24. – С.25 - 26.
 10. Кигим С.Л. На шляху до ноосфери // Світ довкілля. Кременчуцький міський екологічний бюлетень. – Березень 2013. – вип. 24. - С.27.
 11. Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В. В.І. Вернадський та В.Г. Короленко: невідомі сторінки родоводу // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського. Матеріали науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2013. – С.22-27.
 12. Самородов В.М., Кигим С.Л. Полтавщина в життєвому просторі Володимира Вернадського // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І.Вернадського. Матеріали науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В.Гриньової. – Полтава: Астрая, 2013. – С. 27-30.
 13. Самородов В.М., Кигим С.Л. Полтавські віхи біографії В.І. Вернадського // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VІІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 21 трав. 2013 р., м.Київ / НААН, ННСГБ; редкол: В.А. Вергунов (голова), О.Є. Тарабрін, Ю.А. Горбань [та ін.]. – К., ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – С.22-26.
 14. Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В. В.І. Вернадський та В.Г. Короленко: видатні сучасники, родичі та однодумці // Принадність Вашого слова та імені безмежна у часі (до 160-річчя від дня народження В.Г. Короленка): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю ). – Полтава, 2013. – С.95-103.
 15. Самородов В.М., Кигим С.Л. Шлях творчий та славний: науково - організаційна діяльність Володимира Вернадського на Полтавщині // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Вчення В.І. Вернадського і сучасність» присвяченої 150 – річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського, 27-29 травня 2013 року. – С.132 – 136.
 16. Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В. Володимир Вернадський та Володимир Короленко: паралелі родоводу та життя // Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка. – Полтава: Дивосвіт, 2013. – Вип.2. – С.139-150.
 17. Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В. Володимир Вернадський та Володимир Короленко: паралелі родоводу та життя // АгроЕКО, 2013. – № 8 (217). – 26 липня. – С.7.
 18. Старченко В.І., Кигим С.Л., Халимон О.В., Вільмовська О.О. Родючість полтавських чорноземів: 120 – річна ретроспектива // ХV Міжнародна науково - практична конференція «Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів»: Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ імені Михайла Остроградського, 2013. – С.4–7 (разом із Никифоровим В.В., Алексєєвою Т.М., Пащенко Т.В.).
 1. Халимон О.В. Ювілей Полтавського міського парку // Світ довкілля. – 2012. – № 21. – Березень. – С. 30-32.
 2. Халимон О.В. Маловідомі сторінки біографії ботаніка Федора Курінного // Край. – 2012. – № 97 (103). Травень. – С. 21-22.
 3. Вільмовська О.О. Музейна екскурсія як важлива складова викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах (на прикладі діяльності співробітників науково-дослідного відділу природи Полтавського краєзнавчого музею) // Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін / За редакцією М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2012. – С. 64-66.
 4. Вільмовська О.О. «Шафранові» схили околиць села Божкове Полтавського району // Край. – 2012. – 97 (103). – Травень. – С. 15.
 5. Вільмовська О.О. Десять років разом із музеєм // Навколишнє середовище і здоров’я людини // Матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Полтава: Скайтек, 2012. – С. 244-245.
 6. Кондратенко Т. Прохватіло Р. До питання створення постійно діючої виставки «Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею XVII – поч. XX ст.» (наукова концепція) Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. 7 – Полтава: «Дивосвіт», 2012. – С. 556 – 562.
 7. Путівник «Полтавщина туристична» // Голова редакційної колегії: Пархоменко В.О., члени редакційної колегії: Гонтарюк Н.Є., Карлаш Л.В., Мартьянова Л.В., Павлов В.В., Супрун Т.Ю., Фесик К.Б., - Полтава, ТОВ «АСМІ» 2012 р.
 8. Галян Г. (автор-упорядник). Українське народне мистецтво. Серія І. Дереворізьба. Полтава: Дивосвіт. 2012. — 16 с., іл.
 9. Галян Г. Спомин про майстра (В.А.Біляк)// Полтавський краєзнавчий музей:Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІІ. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.447-453.
 10. Галян Г. Вишиті вироби в збірці Полтавського краєзнавчого музею// Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІІ – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.518-531.
 11. Галян Г. Історія української писанки // Свобода, 30 березня 2012, №3. Власенко І. Один з плеяди духовних пастирів (про схиархімандрита Гаврила)//Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІІ. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.383-388.
 12. Власенко І., Пісцова М. Колекція літургійного шитва в збірці Полтавського краєзнавчого музею ( збори Костя Мощенка, Вадима й Данила Щербаківських) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІІ. - Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.550-556.
 13. Сахно Н. Зимові святки в селі Пудли Новосанжарського району Полтавської області// Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІІ. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.531-546.
 14. Скирда О. З історії села Ждани Лубенського району Полтавської області // Край. - 2012. – квітень. - № 96 (102). –– С.13-17.
 15. Скирда О. Герої посульських плавнів // Край. – 2012. – серпень. - № 100 (106). –– С. 8-9.
 16. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Лохвицький район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 440 с., іл.
 17. Кигим С. Маловідоме про Шишацьке оточення В.І.Вернадського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VII / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.428-437.
 18. Халимон О.В. Маловідомі сторінки біографії ботаніка Федора Курінного // Край. – 2012. – №97 (103) – Травень. –– С. 21-22.
 19. Халимон О.В. Раритетні види в колекції Полтавського міського парку // Край. – 2012. – №96 (102). – Квітень. – С. 10-11.
 20. Халимон О.В. Ювілей Полтавського міського парку // Світ довкілля – 2012. – Випуск 21. – Березень. – С. 30-32.
 21. Халимон О.В. Найбільший парк Полтавщини // Международные чтения, посвящённые 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова: Материалы конференции, 15-18 мая 2012 года. – К., 2012. – С. 73-76.
 22. Халимон О.В. Дендрологічні дослідження ботаніка С.О. Іллічевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VII. / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С. 110-122.
 23. Халимон О.В. Федір Курінний: епізоди життя та наукової творчості // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VII. / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С. 437-446.
 24. Вільмовська О.О. Найнеобхідніший мінерал планети (до 150 - річчя від дня народження В.І.Вернадського) // Пирятинські екологічні читання. Матеріали Всеукраїнської екологічної науково-практичної конференції. 11 травня 2012 р. м.Пирятин – Полтава, 2012. – С.44-46.
 25. Вільмовська О.О. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область, Лохвицький район / Полт.краєзн. муз.; В.А. Андрієць, А.С. Ароян, В.В. Бережна та ін.; голов. ред. кол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.В. Кривошея та ін.; [упорядн., наук. ред. В.О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – С.34, 35, 161, 169, 188, 195, 230, 245, 251, 252, 301, 334 (разом із Бережною В.В.).
 26. Вільмовська О.О., Старченко В.І. Анотований список гнізд птахів нідологічної колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. VII / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.62-110.
 1. Матвіїшина Ж., Пархоменко О., Коваленко О., Луговий Р. Палеопедологічне дослідження археологічних курганних пам'ятників в районі с. Сторожове Полтавської області // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 10-33., іл.
 2. Кушнір А. Історія та методика ґрунтознавчих досліджень в Полтавській області в другій половині ХХ століття // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 54-55.
 3. Лугова Л. Малоладиженські кургани на лівому березі р. Коломак // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 63-82., іл.
 4. Мельникова І. До вивчення ранньослов'янських пам'яток V-VІІ ст. н. е. Середнього та Нижнього Поворскля // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 83-104.
 5. Коваленко О., Луговий Р. Археологічні дослідження Сторожівського могильника у 2009 році // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 105-111.
 6. Чендєв Ю.Г., Іванов І.В., Коваленко О.В, Луговий Р.С., Куропата М.А. Порівняльний аналіз пізньоголоцінової еволюції чорноземів лісостепу та степу центру Східної Європи // Проблеми регіональної екології. ― М., 2011. ― № 2. ― С. 26-30.
 7. Коваленко О.В., Луговий Р.С. Кочівницьке поховання ХІІІ ст. поблизу с. Сторожове Полтавської області // Старожитності Лівобережного Подніпров'я-2011: Збірник наукових праць / наук. ред. Супруненко О.Б. ― Київ-Полтава, 2011. ― С. 160-173.
 8. Фролова О.М. Лялька-мотанка – оберіг усього роду. Газета «Край» № 87 (93) липень, 2011. – С. 18-19.
 9. Кигим С.Л. 165 років від дня народження видатного натураліста, геніального мислителя В.В. Докучаєва // Край. – 2011. – №82(88). – Лютий. – С. 20 – 21.
 10. Гавриленко І.Н., Кигим С.Л. Участь В.І. Вернадського в дослідженнях поселення палеолітичної людини в Гінцях // Біосфера. Міждисциплінарний науковий та прикладний журнал з проблем пізнання та збереження біосфери та використання її ресурсів, Санкт-Петербург, 2011. – Т.3. – №2. – С. 276 – 293.
 11. Кигим С.Л. Ювілей визначного вченого, педагога і краєзнавця // Край. – 2011. – №88(94). – Серпень. – С. 20-21.
 12. Кигим С.Л. До славного ювілею разом із музейниками //Зізнання і визнання. Віктор Самородов. Збірка статей / Укладачі: О.М. Байрак, Г.П. Грибан. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 64 – 67.
 13. Халимон О.В. Наймолодший парк м. Полтави // Край. – 2011. – №81(87). – Січень. – С. 12.
 14. Халимон О.В. Дослідник степового землеробства // Край. – 2011. – №83(89). – Березень. – С. 20–21.
 15. Халимон О.В. Свято жайворонка // Край. – 2011. - №85(91). – Травень. – С. 4.
 16. Халимон О.В. Наукова діяльність ботаніка Федора Курінного у Полтавському інституті народної освіти // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVIII Каришинські читання (Полтава, 26–27 травня 2011 р.). Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 52–55.
 17. Вільмовська О.О. Вода! Ти не маєш ні смаку, ні запаху, ти є саме життя // Край. – 2011. – №81(87). – Січень. – С. 4.
 18. Вільмовська О.О. 40 років від дня смерті Миколи Івановича Гавриленка // Край. – 2011. – № 82 (88). – Лютий. – С. 21–22.
 19. Вільмовська О.О. Висачківський пагорб – унікальна геологічна пам’ятка природи Полтавщини // Світ довкілля. – 2011. – №18. – Березень. – С. 26.
 20. Вільмовська О.О. Осушення боліт Полтавської губернії, як один із шляхів поліпшення стану водойм краю (80–90 роки ХІХ століття) // Навколишнє середовище і здоров’я людини / Матеріали IV Всеукраїнського науково – практичного семінару. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. 55–56.
 21. Лавріненко А.А. Річка Удай у дослідженнях О.В. Гурова, експедиціях В.В. Докучаєва та І.К. Сікорського // Роль Національного природного парку «Пирятинський» у природно-заповідній та екологічній мережах Полтавщини: Матеріали Всеукраїнської екологічної науково-практичної конференції, 22 травня 2010 р. м. Пирятин. – К.: Просвіта, 2011. – С. 23–27.
 22. Наговіцина А.М., Сиволап Н.М. Проблеми об'єктивності висвітлення історичних подій на прикладі історії с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області // Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень / Випуск 6. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика»,– 2011.– С. 451-458.
 23. Кигим С.Л. Присвячено засновнику сільськогосподарської дослідної справи Третьякову Сергію Федоровичу // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 3. – С. 194–195.
 24. Кигим С.Л., Самородов В.М. На віковім шляху від альфи до омеги. Полтавському краєзнавчому музею виповнилось 120 років // Світ довкілля. – 2011. – № 20. – Грудень. – С. 10-11.
 25. Кигим С.Л. Публікація. Вернадский В.И. [Программа деятельности Полтавского общества (кружка) любителей природы] // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред.кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – С. 112.
 26. Кигим С.Л. Публікація. Вернадский В.И. Устав Полтавского общества любителей природы // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред.кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – С. 113-114.
 27. Кигим С.Л. Публікація. Вернадский В.И. Заметка о Полтавском музее // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред.кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – С. 115-116.
 28. Кигим С.Л., Гавриленко І.М. Публікація. Вернадский В.И. О результатах раскопок в с. Гонцы Лубенского уезда // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред.кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – С. 117-128.
 29. Кигим С.Л. Перший відомий фотопортрет С.О. Іллічевського: історія пошуку та опис // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІ / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 299-304.
 30. Халимон О.В., Старченко В.І. Гербарії Полтавського краєзнавчого музею // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – К.: Альтер Прес, 2011. – С. 237-242.
 31. Халимон О.В. Роль Полтавського краєзнавчого музею в науковій долі Сергія Іллічевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІ / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 315-333.
 32. Халимон О. Петровський парк у місті Полтава (Проспект тематичної екскурсії) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІ / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 417-442.
 33. Вільмовська О.О. Вода – скарб, яким ми нехтуємо // Край. – 2011. – № 92 (98). – Грудень. – С. 5.
 34. Вільмовська О.О. Із історії гідрометеорологічних досліджень річки Перевод (кінець ХІХ – початок ХХ) // Пирятинські екологічні читання: Матеріали Всеукраїнської екологічної науково-практичної конференції, 25 травня 2011 р., м. Пирятин. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 37–38.
 35. Вільмовська О. Таємничий і всевидячий мінерал ВОДА (Проспект тематичної екскурсії) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІ / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 442-457.
 36. Кучеренко Г. Ювілейна виставка художника Петра Петровича Шевчука (27 листопада 2009 р. – 31 січня 2010 р.) (Каталог) Полтавський краєзнавчий музей: Збірка наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. 6 – Полтава: «Дивосвіт», 2011. – С. 393 – 397
 37. Галян Г. (автор-упорядник). Українське народне мистецтво. Серія V. Писанка. Полтава: Дивосвіт. 2011. — 16 с., іл.
 38. Галян Г. Обрядово-праздничная культура в экспозиции' Полтавского краеведческого музея // Праздники и обряды как феномены этнической культуры: Материалы Санкт-Петербургских этнографических чтений, Спб.: ИПУ СПГУТД, 2011. – С. 425-428.
 39. Галян Г. Мистецькі особливості Полтавщини в новітню добу // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VI. - Полтава: Полтавський літератор, 2011. – С.128-137
 40. Сахно Н. Гільце у весільній обрядовості Полтавського регіону // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VI. Полтава: Полтавський літератор, 2011. – С. 359-374
 41. Кондратенко Т. К., Кузьменко Н. В. Клинкова зброя періоду Другої світової війни в експозиції Полтавського краєзнавчого музею «Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. 6. -Полтава: Дивосвіт, 2011 – С.397-408.
 42. Лугова Л., Луговий Р., Ткаченко О. До історії вивчення археологічної спадщини В.М.Щербаківського (за матеріалами розкопок на Переяславщині) // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». [зб. наук. статей]. – Переяслав-Хмельницький: Вид-ня НІЕЗ «Переяслав», 2011. – Вип 5(7). – С. 163-172.
 43. Ткаченко О.М., Заїка А.Г., Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. Археологічний комплекс Михайлівка (Брусія) І, ур.Брусія // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Диканський район /упорядн., наук. ред. В.О.Мокляк/ – Полтава: ТОВ “АСМІ ”, 2011. – С.172-174.
 44. Парасочка О. Г. Пам'ять про земляка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VІ. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 493-495.
 45. Шумейко Н. М. З нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VI. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 495-500.
 46. Кондратенко Н. Г. Збірка фотодокументів полтавського краєзнавчого музею з теми «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років». Ч. І // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VІ. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 457-485.
 47. Старченко В. І., Кузьменко Н. В. Свідок героїчної епохи // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 228-242.
 48. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Диканський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 360 с., іл.
 49. Скирда О. Герої Удаю та Сули // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск VI. /Редкол.:
 50. Волошин Ю.В. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011.–С. 274-292.
 51. Наговіцина А.М., Сиволап Н.М. Проблеми об'єктивності висвітлення історичних подій на прикладі історії с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області // Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень / Випуск 6. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика»,– 2011.– С. 451-458.
 1. Лугова Л., Мельникова І. Археологічні дослідження Г.О. Сидоренко 1945-1946 та 1949 рр. в басейні р. Ворскли за архівними матеріалами // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О., та інш. — Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 130-178, іл.
 2. Коваленко О. Дослідження Г.О. Сидоренко в царині старожитностей Полтави ХVII-XVIII ст. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О., та інш. — Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 439-454, іл.
 3. Касьян В. Енеолітичний крем'яний ніж з Пулинців // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О., та інш. — Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 224-225, іл.
 4. Кушнір А. Наконечник списа доби Київської Русі з с. Соколівщина на Полтавщині // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О., та інш. — Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 226-227, іл.
 5. Мельникова І. Знахідки із с. Безручки на Полтавщині // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О., та інш.—Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 315-320, іл.
 6. Коваленко О.В., Луговий Р.С. Дослідження Свято-Успенської церкви ХVІІ ст. в с. Лютенька // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. ― Київ, 2010. ― С. 168-174.
 7. Галян Галина. Про маловідому, але визначну особистість української культури, - К.В. Мощенка // Полтавський краєзнавчий музей:Збірник наукових статей. Випуск V. Полтава:Дивосвіт. - 2010, - С. 400-422.
 8. Мартьянова Л. В. Шляхи співпраці краєзнавчого музею і вищих педагогічних закладів в аспекті вивчення декоративно-ужиткового мистецтва Полтавщини. // Мистецтво в реаліях та сучасній освіті: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2010. – 367 с.
 9. Кучеренко Г.Ю. Персональна виставка заслуженого художника України Павла Івановича Волика (Каталог). Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 551-555.
 10. Кучеренко Г.Ю. Чарівний світ живописної мініатюри Станіслава Сергійовича Ремчукова. // Мистецтво в реаліях та сучасної освіти: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2010. – 367 с.
 11. Фролова О.М. Народні повір’я, обряди та художні особливості полтавських жіночих сорочок. Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 472-483.
 12. Фролова О.М. Українська вишиванка – жіноча доля, мудрість і краса. Газета «Край» № 79 (85) липень, 2010. – С. 11-13.
 13. Мала батьківщина Олеся Гончара. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. /Редкол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2010.
 14. Трикутники долі. Листи з фронту Сергія Володимировича Дейліди. /Ред. кол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.В. Кривошея та ін.; упорядник Н.В. Кузьменко. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 144 с., іл. – (Сер. «Вони визволяли Батьківщину», вип. 2).
 15. Кузьменко Н. Трикутники солдатської долі Сергія Володимировича Дейліди. // Трикутники долі. Листи з фронту Сергія Володимировича Дейліди. /Ред. кол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.В. Кривошея та ін.; упорядник Н.В. Кузьменко. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – С. 9-13.
 16. Кузьменко Н. Тема Полтавської битви 1709 року в радянській пропаганді періоду визволення м. Полтави від німецько-фашистських загарбників восени 1943 року. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. /Редкол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – С. 229-238.
 17. Кондратенко Т., Кузьменко Н. Печатки у довоєнній колекції Полтавського краєзнавчого музею.// Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. /Редкол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – 500-512.
 18. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 214 с., іл.
 19. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Великобагачанський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – 204 с., іл.
 20. Яремченко В. Натільні хрести XVII-XVIII ст. з Полтавщини (з надходжень до Полтавського краєзнавчого музею у 2009 р.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 19. – К., 2010. – С. 94-95.
 21. Яремченко В., Ткаченко О. Скляний посуд ІІ пол. ХVІІІ – поч. ХІХ ст. з міщанського житла м. Полтави (за матеріалами досліджень 2007 р.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 19. – К., 2010. – С. 100-105.
 22. Кигим С.Л. Наукова спадщина видатних ботаніків-викладачів Полтавського педагогічного інституту в Полтавському краєзнавчому музеї // Біорізноманіття. Теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (присвячена пам’яті видатних ботаніків, які працювали в ПДПУ ім. В.Г. Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С. 21 – 25.
 23. Кигим С. 115 років від дня народження видатного ботаніка, міколога, талановитого викладача Павла Євграфовича Сосіна // Край. – 2010. – №73(79). – Травень. – С. 22.
 24. Самородов В. М., Кигим С.Л. Природоохоронна діяльність М.І. Гавриленка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: XVII Каришинські читання]. (Полтава, 27–28 травня 2010 р.) / ПНПУ імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової, Полтава: Астрая, 2010. – С. 10–11.
 25. Халимон О.В. Діяльність Сергія Іллічевського у Полтавському педінституті // Біорізноманіття. Теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (присвячена пам’яті видатних – ботаніків, які працювали в ПДПУ ім.  В.Г. Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерна, 2010. – С. 35–38.
 26. Вільмовська О.О. Дослідження співпраці співробітників Полтавського краєзнавчого музею з ботаніками Полтавського педагогічного інституту // Біорізноманіття. Теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (присвячена пам’яті видатних – ботаніків, які працювали в ПДПУ ім. В.Г. Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С. 13–15.
 27. Вільмовська О.О. Ковпаківський парк – лісова перлина Котелевщини // Край. – 2010. – №73(79). – Травень. – С. 13 – 14.
 28. Вільмовська О.О. До питання осушення боліт Полтавської губернії (1865–1900 рр.) // Край. – 2010. – №79(85). – Листопад. – С. 13–14.
 29. Вільмовська О.О. Otis tarda L. в дослідженнях Миколи Івановича Гавриленка (20–40 рр. ХХ ст.) // Біорізноманіття тваринного світу Полтавщини. Проблеми охорони і відтворення. Матеріали регіонального студентського науково–практичного семінару. – Полтава: Астрая, 2010. – С. 5–6.
 30. Вільмовська О.О. Байраківський ландшафтний заказник місцевого значення (природа) // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область. Великобагачанський район / Упоряд., наук. ред. В.О. Мокляк. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 46.
 31. Вільмовська О.О. Мамологічна колекція Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 512–532.
 32. Лавріненко А.А. Зелені шати Семенівщини // Край. – 2010. – №71(77). – Березень. – С. 15.
 33. Лавріненко А.А. Сторожове в дослідженнях експедиції В.В. Докучаєва // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Тези науково–практичного семінару 10–12 серпня 2010 р. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. 56–57.
 34. Кондратенко Т.К. Печатки у довоєнній колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 500-512. – (Разом з Н. Кузьменко)
 35. Берзой В.М. Фонд М.В. Гоголя у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 536-550. – (Разом з Н. Кондратенко).
 36. Шумейко Н.М. Гоголівська тема у творчості художника Євгена Путрі (з нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 573-578.
 37. Кондратенко Н.Г. Фонд М.В. Гоголя у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 536-550. – (Разом з В. Берзой).
 38. Сиволап Н. Воскрешаємо забуті імена // Зоря Полтавщини.– 2010.– 16 квітня.– №59-60 (21524-21525).– С. 4.
 39. Прохватіло Р. Отамани Полтавщини. Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. 5 – Полтава: Полтавський літератор 2010. – С. 362 – 381.
 40. Мартьянова Л. В. Шляхи співпраці краєзнавчого музею і вищих педагогічних закладів в аспекті вивчення декоративно-ужиткового мистецтва Полтавщини. // Мистецтво в реаліях та сучасній освіті: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2010. – 367 с.
 41. Кучеренко Г.Ю. Персональна виставка заслуженого художника України Павла Івановича Волика (Каталог). Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 551-555.
 42. Кучеренко Г.Ю. Чарівний світ живописної мініатюри Станіслава Сергійовича Ремчукова. // Мистецтво в реаліях та сучасної освіти: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2010. – 367 с.
 43. Буклет «Гостинна Полтавщина» // Упорядники тексту: Мартьянова Л.В., Патенко Л.Н., 2010 р.;
 44. Галян Г. Про маловідому, але визначну особистість в українській культурі, - К.Мощенка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона памя’ток. Випуск V. Полтава: Полтавський літератор, 2010. – С.400-422
 45. Кондратенко Т.К., Кузьменко Н. В. Печатки у довоєнній колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 500-512.
 46. Луговий Р., Ткаченко О. Курганний могильник // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район /упорядн., наук. ред. В.О.Мокляк/ – Полтава: ТОВ “АСМІ ”, 2010. – С.64.
 47. Парасочка О. Г. З досвіду реставрації музейних предметів // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – С. 555-559.
 48. Шумейко Н.М. Гоголівська тема у творчості художника Євгена Путрі (з нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 573-578.
 49. Кондратенко Н. Г., Берзой В.М. Фонд М.В. Гоголя у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 536-550.
 50. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 214 с., іл.
 51. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Великобагачанський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – 204 с., іл.
 52. Сиволап Н. Воскрешаємо забуті імена // Зоря Полтавщини.– 2010.– 16 квітня.– №59-60 (21524-21525).– С. 4.
 1. Кондратенко Т.К., Кузьменко Н.В. Зброя періоду Полтавської битви 1709 року в колекції Полтавського краєзнавчого музею. //Полтавська битва 1709 року: погляд крізь призму трьох століть. 1709-2009: Збірник наукових праць. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 123-132.
 2. Кузьменко Н., Шумейко Н. Лист до голови ВУЦВК (з фондів Полтавського краєзнавчого музею). // Полтавська Петлюріана. Число 7. Матеріали восьмих Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 23 травня 2006 року. – Полтава, 2009. – С. 96-99.
 3. Кузьменко Н. Штрихи до біографії інтелігента. // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам'ять. /Уклад. В.М. Самородов, С.Л. Кигим; наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 23-26.
 4. Яремченко В. Миргородський полк у Північній війні (1700–літо 1708 рр.) // Полтавська битва 1709 року: Погляд крізь призму трьох століть. – Полтава: «АСМИ», 2009. – С. 85-93.
 5. Яремченко В. Миргородський полк у Північній війні (осінь 1708 – 1709 рр.) // Край. – Полтава, 2009. – №67 (73), листопад.
 6. Яремченко В. Миргородський полк у Північній війні (осінь 1708–1709 рр.) // Полтавська битва 1709 р. в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2009. – С. 311-319.
 7. Яремченко В., Ткаченко О. Гончарні горни кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття з Полтави // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 18. – К., 2009. – С. 57-63.
 8. Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О., Мироненко К.М., Ткаченко О.М., Шерстюк В.В., Яремченко В.А. Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора. – Київ-Полтава, 2009.
 9. Кигим С.Л., Самородов В.М. Микола Гавриленко. Літопис життя і творчості «працюючого» натураліста // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук.ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 8–22.
 10. Кигим С.Л. Публікація, текстологічна та археографічна обробка тексту, примітки. Епістолярна спадщина М.І. Гавриленка // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 66–77.
 11. Кигим С.Л. Публікація, текстологічна обробка та примітки. Гавриленко М. [Спогади про основоположника Полтавського краєзнавчого музею Докучаєва В.В.] // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 81–83.
 12. Кигим С.Л. Фонд М.І. Гавриленка в Полтавському краєзнавчому музеї: історія створення, стан та тематичний каталог // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 144–161.
 13. Кигим С.Л. Світовий сіяч живого ґрунту // Решетилівський вісник. – 2009. – 24 жовтня – С. 4.
 14. Халимон О.В. Доля орнітологічної колекції М.І. Гавриленка у спогадах В.М. Грубанта // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. /Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 32, С. 50-53.
 15. Халимон О.В. Листування М.І. Гавриленка та В.М. Зубаровського // Природзнавець Микола Гавриленко: епоха та пам'ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 77–80.
 16. Халимон О.В. Маловідомі пам’ятники Кобзарю у Полтаві // Край.– 2011.– №85 (91).– Травень.– С. 13–14.
 17. Вільмовська О.О. Діяльність Гавриленка у справі збереження заповідних територій, 1944–1945 роки, з матеріалів наукового архіву Полтавського краєзнавчого музею // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л./Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 87–88.
 18. Вільмовська О.О. Діяльність Миколи Івановича Гавриленка у справі збереження заповідних лісів Полтавщини // Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садить: Матеріали екологічної науково–практичної конференції 21 травня 2009 р. м. Пирятин. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – С. 42–45.
 19. Вільмовська О.О. Географічний центр Полтавщини – ландшафтний заказник місцевого значення (природа) // Звід пам'яток історії та культури України. Полтавська область. Великобагачанський район / Упоряд. наук. ред. В.О. Мокляк.– Полтава: «Полтавський літератор», 2010.– С. 62.
 20. Бережна В.В. Публікація, текстологічна обробка та примітки. Спогади про М.І. Гавриленка // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 113–143.
 21. Кондратенко Т.К. Зброя періоду Полтавської битви 1709 року в колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 123-132.
 22. Кондратенко Т.К. Методичні рекомендації щодо створення, організації обліку музейних предметів і діяльності музеїв недержавної форми власності / Упорядники: Сидоренко М.П., Мокляк В.О., Кондратенко Т.К., Супрун Т.Ю. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 152 с.
 23. Кондратенко Т.К. [Виставка «Відроджені скарби Полтавщини»…] // Відроджені скарби Полтавщини: Каталог виставки. – [Харків]: Фотостудія «Палітра», 2009. – С. 1.
 24. Берзой В. М. Фонд «Події Північної війни. Полтавська битва» у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 140-163. – (Разом з Н. Кондратенко)
 25. Парасочка О.Г. Музейні предмети розповідають // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 138-140.
 26. Ткаченко О. М. Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора. - Київ - Полтава, 2009. - Ч. 2. - 132 с. - (у співавторстві).
 27. Ткаченко О.М. Гончарні вироби кінця XVII–початку XVIII століття з Полтави // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотека «Часи козацькі». – Вип. 18. – К., 2009. – С. 57-63. – (Разом із В. Яремченком).
 28. Шумейко Н.М. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима В.Г. Короленка // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 109-114.
 29. Устименко О. В. Історія пам'ятника захисникам полтавської фортеці і коменданту Келіну в фотодокументах // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол. Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 133-138.
 30. Кондратенко Н.Г. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима В.Г. Короленка // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 109-114. – (Разом з Н. Шумейко).
 31. Кондратенко Н.Г. Фонд «Події Північної війни. Полтавська битва» у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 140-163. – (Разом з В. Берзой).
 32. Різьба по дереву // Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. — Полтава, [2009]. — Календар. - (Разом із К.Б Фесик);
 33. Вироби з лози // Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. - Полтава, [2009]. - Календар. - (Разом із К.Б Фесик);
 34. Гончарство, кераміка // Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. - Полтава, [2009]. — Календар. - (Разом із К.Б. Фесик);
 35. Вироби з глини // Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. - Полтава, [2009]. - Календар. - (Разом із К.Б. Фесик);
 36. Лялька-мотанка // Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. — Полтава, [2009]. - Календар. — (Разом із К.Б. Фесик);
 37. Живопис // Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. - Полтава, [2009]. - Календар. - (Разом із К.Б. Фесик);
 38. Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини // Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. - Полтава, [2009]. - Календар. - (Разом із К.Б. Фесик);
 39. Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини // Декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. - Полтава, [2009]. - Календар. - (Разом із К.Б. Фесик);
 40. Кондратенко Т.К. Зброя періоду Полтавської битви 1709 року в колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 123-132.
 41. Кондратенко Т.К. Методичні рекомендації щодо створення, організації обліку музейних предметів і діяльності музеїв недержавної форми власності / Упорядники: Сидоренко М.П., Мокляк В.О., Кондратенко Т.К., Супрун Т.Ю. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 152 с.
 42. Кондратенко Т.К. [Виставка «Відроджені скарби Полтавщини»…] // Відроджені скарби Полтавщини: Каталог виставки. – [Харків]: Фотостудія «Палітра», 2009. – С. 1.
 43. Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О., Мироненко К.М., Ткаченко О.М., Шерстюк В.В., Яремченко В.А. Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора. - Київ - Полтава, 2009. - Ч. 2. - 132 с.
 44. Ткаченко О.М., Яремченко В. А. Гончарні вироби кінця XVII–початку XVIII століття з Полтави // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотека «Часи козацькі». – Вип. 18. – К., 2009. – С. 57-63.
 45. Яремченко В., Ткаченко О. Гончарні горни кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття з Полтави // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип.18. – С.57-63.
 46. Парасочка О.Г. Музейні предмети розповідають // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 138-140.
 47. Шумейко Н.М., Кондратенко Н. Г. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима В.Г. Короленка // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 109-114.
 48. Кондратенко Н. Г., Берзой В. М. Фонд «Події Північної війни. Полтавська битва» у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 140-163.
 1. Кучеренко Г.Ю. Виставка художника Володимира Дерябі в Полтавському краєзнавчому музеї. Каталог. Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – С. 271-274.
 2. Фролова О. М. Методичні аспекти ознайомлення молодших школярів із компонентами українського народного одягу (на прикладі плахти) (методичні рекомендації для вчителів шкільних та позашкільних навчальних закладів освіти). Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – С. 202-209.
 3. Кондратенко Т., Кузьменко Н. Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. /Редкол.: Ю.В. Волошин, В.Д. Годзенко, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: 2008. – С. 221-228.
 4. Кузьменко Н., Кондратенко Т. Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. /Редкол.: Ю.В. Волошин, В.Д. Годзенко, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: 2008. – С. 22-27.
 5. Кузьменко Н., Кондратенко Н., Тітков О. Трофей у подарунок (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею). // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. /Редкол.: Ю.В. Волошин, В.Д. Годзенко, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: 2008. – С. 259-264.
 6. Яремченко В. Герби полтавських полковників Павла Герцика та Федора Жученка на дзвонах кін. XVII–поч. XVIII ст. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга І / Редкол.: Волошин Ю.В., Годзенко В.Д., Киридон А.М. та ін.. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – С. 425-427.
 7. Яремченко В., Луговий Р., Ткаченко О. Скляні вироби з Полтавської фортеці за матеріалами розкопок 2005 р. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 17. – К., 2008. – С. 99-105.
 8. Коваленко О., Луговий Р., Яремченко В., Верещака В. Гончарні горни ХVІІІ ст. з Решетилівки // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 17. – К., 2008. – С. 119-124.
 9. Ткаченко О., Яремченко В. Вивчення археологічних об’єктів козацького часу у Полтаві (за матеріалами досліджень 2007 р. по вул. Конституції, 13) // Археологічний літопис Лівобережної України. Ч. 1-2. – 2008.
 10. Кондратенко Т.К. Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 221-228. – (Разом з Н. Кузьменко).
 11. Кондратенко Т.К. Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 22-27. – (Разом з Н. Кузьменко).
 12. Кондратенко Т.К. Трофей у подарунок: (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 259-264. – (Разом з Н. Кузьменко, О. Тітковим).
 13. Берзой В.М. Розвиток колгоспного господарства Шишацького району до 1941 р. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 353-354.
 14. Берзой В.М. Партизанський підпільний рух на Шишаччині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (наукова довідка) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 490-496.
 15. Парасочка О.Г. Чарівний світ порцеляни Івана Віцька: Інформаційна довідка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 268-271.
 16. Парасочка О.Г. З досвіду реставрації музейних предметів // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 555-559.
 17. Старченко В.І. Залишки викопних оленів у збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 228-242. – (Разом із А. Лавріненко).
 18. Ткаченко О.М. Вивчення археологічних об'єктів козацького часу у Полтаві (за матеріалами досліджень 2007 року по вул. Конституції, 13) // Археологічний літопис Лівобережної України. - 2008. - № 1-2. - С. 110-116.
 19. Шумейко Н.М. З нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 264-268.
 20. Сиволап Н. Оборонні бої 26-ї армії на території Оржицького району у вересні 1941 та її вихід з оточення//Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск IV. Книга 1./Редкол.: Волошин Ю.В. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2008.–С. 470-474.
 21. Сиволап Н. Боронь Боже, щоб повторилося подібне лихоліття // Зоря Полтавщини.– 2008.– 16 вересня.– №140 (21187).– С. 3.
 22. Кучеренко Г.Ю. Виставка художника Володимира Дерябіна в Полтавському краєзнавчому музеї. Каталог. Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – С. 271-274.
 23. Каталог «Народне декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини» // Автори і упорядники тексту: Годзенко В.Д., Оніщук Л.М.,.Гонтарюк Н.Є., Мартьянова Л.В., Фесик К.Б., Бабенко О.О., П.П. Торяник В.А.- Полтава: 2008;
 24. Кондратенко Т.К. Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 221-228. – (Разом з Н. Кузьменко).
 25. Кондратенко Т.К., Кузьменко Н. В. Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 22-27.
 26. Кондратенко Т.К., Кузьменко Н. В., Тітіков О. В. Трофей у подарунок: (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 259-264.
 27. Парасочка О.Г. Чарівний світ порцеляни Івана Віцька: Інформаційна довідка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 268-271.
 28. Берзой В.М. Розвиток колгоспного господарства Шишацького району до 1941 р. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 353-354.
 29. Берзой В.М. Партизанський підпільний рух на Шишаччині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (наукова довідка) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 490-496.
 30. Старченко В.І. Залишки викопних оленів у збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 228-242. – (Разом із А. Лавріненко).
 31. Сиволап Н. Оборонні бої 26-ї армії на території Оржицького району у вересні 1941 та її вихід з оточення // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск IV. Книга 1./Редкол.: Волошин Ю.В. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2008.–С. 470-474.
 32. Сиволап Н. Боронь Боже, щоб повторилося подібне лихоліття // Зоря Полтавщини.– 2008.– 16 вересня.– №140 (21187).– С. 3.
 1. Каталог робіт В.Г. Кричевського (малярство, графіка) у збірці Полтавського краєзнавчого музею. – Укр. та англ. мовами (Полтавський краєзнавчий музей, Всеукраїнський благодійний фонд «Дар»). Автор і упорядник Галя Галян. Полтава: Дивосвіт, 2007. - 12 с.
 2. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Новосанжарський район. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 178 с., іл.
 3. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Новосанжарський район. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 178 с., іл.
 1. Путівник. Етномистецька експозиція Полтавського краєзнавчого музею. Автор і укладач Г.І. Галян. – Полтава: Дивосвіт, 2006. – 11 с.
 2. Ткаченко О.М. Знахідка Боспорського статера на селищі Сердюки-1 у Поворсклі // Археологічний літопис Лівобережної України. - 2006. - № 2. - С. 100-103.
 3. Устименко О.В. Твори М. Бутовича в колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2005 р. - Полтава: Дивосвіт, 2006. - С. 491-506.
 1. Каталог ікон на дереві зі збірки Полтавського краєзнавчого музею. Упорядник І. Власенко. – Полтава: Дивосвіт, 2005.- С. 616-655.
 2. Устименко О.В. Малюнки М. Бутовича до поеми І.П. Котляревського із колекційної збірки Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2004 р. - Полтава: Дивосвіт, 2005. — С. 655-660.
 1. Каталог єпитрахиль зі збірки Полтавського краєзнавчого музею. Упорядник І. Власенко // Полтавські єпархіальні відомості. - Полтава: Гротеск, 2003 р. – №9. - С. 187-210.
 1. Титульний етнос: здобутки, втрати: збірник статей (за матеріалами науково-практичної конференції 21-22 вересня 2000 р.) – Полтава-Опішне, 2002. – 120 с.
 2. Виставка «Мистецька родина Кричевських» (листопад 2002-2003), присвячена 50-літтю від дня смерті і 130-річчю від дня народження В.І. Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей. Укладач Г.І. Галян. Полтава:Дивосвіт, 2002.
 1. Проблеми та шляхи розвитку народного мистецтва Полтавщини://Матеріали науково-практичної конференції. 10-12 липня 1998 р. – Полтава, 1998. – 80 с.